Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja on Creativity OÜ, (aadress Sinika 1a-1, Tallinn, Harjumaa, reg kood: 16198286) (edaspidi ka Meie).

Privaatsusteade:

 • selgitab, milliseid isikuandmeid me sinu kohta kogume;
 • selgitab, mis alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme;
 • aitab sul aru saada, millised on sinu õigused seoses oma isikuandmetega.

Isikuandmete töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks neid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame või anonüümime isikuandmed.

Käesolev privaatsusteade annab infot ja juhiseid, kui sa kasutad-külastad Creativity veebilehte. Privaatsusteade ei kajasta muude ettevõtete veebilehtede ega nende poolt pakutavate teenuste andmetöötlust.

Sul on alati võimalus pöörduda meie poole kirjutades info@creativity.ee

Millal ja kuidas me sinu isikuandmeid saame või kogume?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Töödeldav isikuandmete koosseis sõltub sellest, milliseid konkreetseid teenuseid sa kasutad või näiteks milliseid nõusolekuid meile andmete töötlemiseks annad. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid  eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

Me ei kogu tundlikke ehk eriliiki isikuandmeid välja arvatud juhul kui need meile ise avaldad või annad selleks eraldi konkreetse nõusoleku.

Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud ja seaduslik. Isikuandmete töötlemine võib toimuda erinevatel õiguslikel alustel: seadusest tuleneva kohustuse täitmine, lepingu täitmine, ettevõtte õigustatud huvi, sinu nõusolek. Samuti võib toimuda isikuandmete töötlemine erinevatel eesmärkidel.

Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik töötlemiseks vajalike eesmärkide täitmiseni või kuni seadus seda ette näeb. Tuleb arvestada, et teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele ka erandid, näiteks võlgnevuste olemasolul või kui on käimas kohtuvaidlus. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega.

Säilitustähtaeg, mille möödumisel meie valduses olevad isikustatud andmed kustutatakse või anonüümitakse ning eeldusel, et ei esine seda välistavaid asjaolusid (tegemist ei ole täieliku loeteluga ning täpsemat infot saate kui võtate meiega ühendust):

 • Kliendiandmed (kliendiga seotud tegevused/teave) – Terve kliendiks olemise aja ja kaks aastat peale kliendisuhte lõpetamist või vastavalt lepingus kokkulepitule;
 • Raamatupidamisandmed (k.a lepingud nende lõppemisest) – 7 aasta möödudes

Kus isikuandmeid töödeldakse ja kuidas on tagatud nende turvalisus?

Töötleme ja hoiame sinu isikuandmeid Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas. Teatud juhtudel võidakse sinu andmeid töödelda ka väljaspool Eestit, EL-i või ELi Majanduspiirkonda.

Pidage meeles:

 • Mõtle alati enne oma isikuandmete kellelegi avaldamist või kuhugi sisestamist, kas oled teadlik, kes on nende andmete saaja ning kui turvaliselt need on hoitud.
 • Isikuandmete edastamine on igaühe enda vastutus: kahjuks pole garanteeritud, et ükski andmeedastus oleks 100% turvaline.
 • Hoidke alati oma kasutajanimi, PIN koodid, paroolid jms tundlik teave ainult enda teada.
 • Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimunud mingi rikkumine või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis anna sellest kindlasti esimesel võimalusel teada.

Kolmandad osapooled, kes võivad sinu isikuandmeid töödelda

Tänapäeval on tavapärane, et kasutatakse kolmandaid osapooli, et aidata ettevõttel oma tegevusi lihtsustada ja/või teenust paremini osutada (näiteks rakendust majutada, klientidega suhelda, koguda statistikat jms). Seetõttu tehakse koostööd kolmandate osapooltega, kellega on mõnikord vaja ka isikuandmeid jagada.

Järgnevalt on välja toodud peamiste kolmandate osapoolte info, keda kasutame:

Millised on sinu õigused seoses oma isikuandmetega ja kuidas saate oma õigusi kasutada?

 • Õigus oma andmetega tutvuda

Sul on õigus igal ajal tutvuda oma isikuandmetega, mis on meie kasutuses. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Selleks on vaja esitada meile vastav avaldus. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

 • Õigus lasta oma isikuandmeid parandada või kustutada (õigus olla unustatud)

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid paluda alati muuta võttes meiega ühendust.

Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

 • Õigus esitada vastuväiteid või piirata sind puudutavat andmetöötlust

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile kirjalikult teada. Sellist õigust saab kasutada vaid seaduses sätestatud juhtudel.

 • Õigus andmete ülekandmisele

Õigus andmete ülekandmisele annab sulle täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. See tähendab teatud andmete osas õigust saada neid masinloetaval kujul enda valdusesse või lasta need teisele ettevõttele/isikule otse edastada (eeldusel, et vastuvõtjal on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et meie ei saa tagada ega ole vastutavad selle eest, kas vastuvõtja on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma. Antud õigust on võimalik kasutada seaduses sätestatud puhkudel.

 • Õigus pöörduda Meie või järelevalveasutuse või kohtu poole

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise kohta, soovid esitada pretensiooni  või realiseerida oma õigusi, siis on sul alati võimalus pöörduda meie poole kirjutades info@creativity.ee.

Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.