Privaatsusteave

PRIVAATSUSTEAVE 

Creativity OÜ 

I. Sissejuhatus 

1.1. Creativity OÜ (edaspidi Creativity) igapäevaseks majandustegevuseks on Lõbustus- ja vabaajategevuste organiseerimine. Igapäevases majandustegevuses töötleb Creativity isikuandmeid erinevate teenuste müümise ning vahendamise eesmärgil. Oma tegevuses juhindub Creativity isikuandmete kaitse üldmäärusest (ÜM) isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud peamiselt ÜM ja IKS regulatsioonis sätestatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse. 

1.2. Creativity mõistab, et andmesubjektid on teadlikud ja hoolivad oma isikuandmete töötlemisest ja kinnitab, et andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse suhtutakse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab Creativity poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, säilitamisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatab Creativity Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollib selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendab selle sisu. 

II. Andmekaitsespetsialist (AKS) 

2.1. Creativity OÜ, registrikood: 16198286, asukohaga Kõrkja tänav 5-3, 76912, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond, andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on määratud andmekaitsespetsialistiks järgmine isik: 

Kristi Aavik, kelle töö tegemise asukoht on Harju maakond, Kõrkja tänav 5-3, 76912, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti. E-post: kristi@creativity.ee 

III. Andmete kogumine 

3.1. Creativity kogub isikuandmeid peamiselt oma füüsilisest isikust klientidelt. Need on reeglina andmed, millised on vajalikud kliendi enda poolt valitud teenuse müümiseks või osutamiseks ja varieeruvad kauba või teenuse müüginõuetest johtuvalt. Creativity ei kogu, salvesta ega töötle andmeid muul viisil, kui käesolevas Privaatsusteabes on kirjeldatud. Isikuandmeid kasutatakse selleks, et täita kliendiga sõlmitud või vahendatavat lepingut, müüa kliendile tema poolt soovitud kaupa või vahendada kliendile tema poolt soovitud teenust. Creativity ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. 

3.2. Creativity koduleht www.creativity.ee nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot s.h. lehekülgede külastamise ajalugu. Creativity kasutab seda infot selleks, et muuta oma kodulehte paremaks, lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Samuti võib kasutada kliendi IP aadressi, et diagnoosida probleeme Creativity serveris ja veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti, et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindaks teha veebikeskkonna külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka „küpsiste“ (cookies) süsteemi, millised ei jälgi veebikülastajate tegevust kolmandate osapoolte veebikeskkondades, ei teosta sihtmärgistatud reklaamindust nende kaudu ja seetõttu ei reageeri  Do Not Track (DNT) signaalile. Kliendil on võimalus „küpsiste“ kasutust reguleerida, lubades või keelates nende kasutuse. 

IV. Millal ja kuidas Creativity isikuandmeid hoiab 

4.1. Kliendi kohta kogutud andmeid (lihtsalt loetud ja mitte kogutud andmeid ei hoita ega säilitata), millised on saadud kliendile osutatud teenuse kaudu, hoitakse Creativitys ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg,  misjärel isikuandmed kustutatakse. Tavapärastes olukordades, kui kohustust ei ole rikutud tahtlikult lähtub Creativity raamatupidamise seadusest, mille kohaselt peab raamatupidamiskohustuslane raamatupidamise algdokumente säilitama seitse (7) aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Andmeid hoitakse andmebaasis, millist administreerib Creativity lepingupartner, kes asub ÜM kaitselaga võrdsustatud riigis. Creativity on sõlminud lepingupartneriga lepingu, millises on Creativity vastutava isikuna  ja lepingu partner volitatud isikuna on omavahel ära piiritlenud kummagi osapoole õigused ja kohustused, milline tagab isikuandmete töötlemise vastavuse ÜMga. 

V. Millal ja kuidas Creativity kliendi isikuandmeid kasutab 

5.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks s.o. teenuse osutamiseks. 

5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda ja teenuste sortimenti vastavalt klientide eelistustele, huvidele, vajadustele ning, et õppida paremini tundma klientide soove ja eelistusi. Selliselt kasutatakse isikuandmeid ka erinevate teenuste kombinatsioonide koostamisel ja pakkumisel klientidele. 

5.3. Kui klient on andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame soovitud  infot. Sellisest e-kirjadest on võimalus edasiselt loobuda tehniliselt sama kergelt, kui oli nendega nõustumine. 

5.4. Kliendi isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks. 

5.5. Samuti võime jagada kliendi isikuandmeid kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, elu ja tervist vahetult ohustava ohu vältimiseks või ära hoidmiseks, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, kliendiga seotud finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et kliendi isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.  

VI. Isikuandmete liikumine väljapoole EL’i või nendega võrdsustatud piirkondi 

6.1. Creativity asub Eesti Vabariigis, mis on Euroopa Liidu üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida Creativity kogub töödeldakse Eesti Vabariigis (andmete hoidja asukoht) ja Ameerika Ühendriikides (osade kaustatavate „küpsiste“ poolt edastatavate andmete sihtriigid). Klientide andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu või sellega andmekaitselase kaitse aspektist võrdsustatud riiki. 

VII. Andmesubjekti õigused 

7.1. Privaatsusteave on mõeldud kliendile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet Creativity kliendi kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui klientidel on  küsimusi, mis puudutavad isikuandmeid, palume võtta ühendust järgmise e-postiaadressi vahendusel kristi@creativity.ee või ülal toodud postiaadressil. 

7.2. Kui klient soovib teada saada kas Creativity töötleb tema isikuandmeid või klient soovib ligipääsu oma isikuandmetele, tutvuda oma isikuandmetega, isikuandmeid parandada või kustutada või isikuandmete töötlemist piirata, nõusolekuid tagasi võtta või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, palume Creativity’ga ühendust võtta järgmise e-postiaadressi vahendusel kristi@creativity.ee või ülal toodud postiaadressil. 

Uuri andmesubjekti õiguste kohta täpsemalt siit: www.aki.ee 

VIII. Kliendi andmete turvalisus 

8.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat  infot, mida kliendid sisestavad Creativity internetikeskkonnas, kasutab Creativity füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendab ja testib Creativity kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt. Creativity internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sisse tungimist avastava tarkvaraga. Klientide isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni klientidega sõlmitud lepingute täitmiseks või muul seaduslikul alusel. 

8.2. Creativity kasutab mõistlikke meetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid ja Creativity  tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele. Tuleb siiski märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline e. nn „häkkimiskindel“. Creativity  internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware). 

8.3. Sellele lisaks, koolitab Creativity oma töötajaid saavutamaks töötajate seas suurema teadlikkuse isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Creativity pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted. 

IX. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine 

9.1. Nagu iga organisatsioon ja regulatsioonid nii ka Creativity ja andmekaitse regulatsioonid sh tõlgendused, kindlasti muutuvad ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et Creativity’il on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest kliente ette teavitamata. Muudatused avaldame samal oma Privaatsusteabe veebilehel. Creativity võib küll kliente teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kõige kindlam on, kui klient ise külastab piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega (uuri täpsemalt siit: www.creativity.ee ). 

X. Töötajate privaatsusteave 

10.1. Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele. 

XI. Küsimused, kaebused 

11.1. Kui kliendi poolt meile usaldatud isikuandmed on muutunud, palun võtke Creativityga  ühendust. Kui kliendil on  täiendavaid küsimusi tema isikuandmete kohta, kindlasti võtke Creativityga ühendust. Creativity vastab koheselt seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Tuleb samas valmis olla, et isikuandmete kaitsmise raames võib Creativity kliendilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Creativity peab olema kindel, et info läheb  ainult õigele inimesele. Mõningatel juhtudel saab Creativity ka täielikult või osaliselt keelduda kliendi palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda. 

11.2. Juhul, kui klient leiab, et isikuandmetega on käitutud privaatsusteavet rikkudes või hooletult või kui kliendil on küsimusi, on kliendil alati õigus kontakteeruda ja teavitada sellest ülal toodud andmekaitsespetsialisti postiaadressil. 

11.3. Kliendil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole saab pöörduda ka konsultatsiooni või abi saamiseks kõikides isikuandmete kaitse küsimustes. 

Isikuandmete Kaitse Strateegia (Privacy Policy) 

Isikuandmete Kaitse Strateegia (edaspidi Strateegia) kinnitab Creativity OÜ pühendumust käsitleda oma klientide, töötajate, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid kõrge hoolsusega ning lähtuda andmete töötlemisel kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Isikuandmete usaldamisel Creativity OÜ’le peab iga isik tundma ennast turvaliselt. Strateegia ja teiste privaatsusteabe dokumentidega paneme alusele sellele, et andmete kogumine, salvestamine ja töötlemine toimub õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi. 

Strateegia kehtestab üldise aluse, millise järgi Creativity OÜ töötleb isikuandmeid. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule. Kanname hoolt, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon kehtestatakse ettevõttesiseselt. Strateegiat täpsustab Privaatsusteave (Privacy Notice), millise leiate kodulehel aadressilt www.creativity.ee/privaatsusteave . 

KÜPSISED 

Creativity kogub anonüümset teavet veebilehe külastamiste kohta kasutades küpsiseid ja pikslisilte. Küpsis (ingl k. cookies)  on väike tekstifail, mis laaditakse külastaja arvutisse veebilehele sisenemisel ja mis võimaldab Creativity’l klienti veebilehele tulemisel ära tunda ning tema eelistustega arvestada. Pikslisildid (veebimajakad) on väikesed graafilised kujutised ja väikesed koodiplokid, mis on paigutatud veebilehtedele, reklaamidesse, mis võimaldavad Creativity’l kindlaks teha, kas klient on toimingu teinud. Creativity saab seeläbi teada kas klient on veebilehele juurdepääsu saanud. Nimetatud tööriistad võimaldavad Creativity’l mõõta reageerimist meie suhtlusele ning täiustada meie veebilehte ja reklaame. 

Küpsiseid kasutab Creativity veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks, haldamiseks, mugavama isikustatud külastamiskogemuse pakkumiseks aga turundustegevuse efektiivsuse mõõtmiseks, reklaamide suunamiseks ja pettuste eest kaitsmiseks. 

Creativity kasutab peamiselt kahte liiki küpsiseid. Püsiküpsised (ingl k. permanent cookie), mis salvestavad kliendi arvuti kõvakettale teatud perioodiks infot. Neid küpsiseid kasutatakse kliendi teavitamiseks muudatustest, mis on veebisaidil tehtud pärast tema viimast külastust. Seansiküpsised (ingl k session cookie) salvestatakse kliendi arvutisse ajutiselt, veebisaidi kasutamise ajaks. Küpsised jagunevad: 

Kohustuslikud küpsised: on vajalikud, et klient saaks veebilehel liikuda ja selle funktsioone kasutada, need tagavad veebilehe õige toimimise. Kohustuslikke küpsiseid ei saa Creativity veebilehel välja lülitada. Siiski, kui klient otsustab, et ei soovi Creativity kohustuslike küpsistega nõustuda, võib need oma seadmes seadete muutmisega blokeerida või kustutada. Kohustuslikud küpsised ei salvesta isiklikult tuvastatavat teavet. 

Analüütilised küpsised: on vajalikud Creativity veebilehel liikluse analüüsimiseks. Need võimaldavad loendada külastusi, märgata populaarseid ja vähem populaarseid lehekülgi, eesmärgiga kasutusest tulenevalt oma veebi täiustada. Kogutav ja säilitatav teave on anonüümne. 

Sihtküpsised: on klientide eristamiseks kasutatavad pikslisildid, mille abil kogutav teave aitab Creativityl optimeerida Meta ja Google reklaame, luua sihtvaatajaskonda, kuvada eelistatud reklaame klientidele, kes on Creativity veebilehte kasutanud. Sihtküpsised ei salvesta otseselt isikuandmeid, üksnes tuvastavad kliendi brauseri ja seadme. 

Küpsiste nimekiri: 

KÜPSISE NIMI JA KIRJELDUS SALVESTUS Õiguslik alus 
site_lang. Valitud keele salvestamine. 2 aastat Kohustuslikud küpsised. Võimalik välja lülitada kliendi seadmes seadete muutmisega blokeerida või kustutada. Mitte lubamine või kustutamine ei pruugi tagada veebilehe õiget toimimist. 
__ewsa; __ewsb Säilitab teavet veebilehe külastamise seanssidest.  Kasutatakse ainukordsete klientide eristamiseks. 2 aastat 30 min. Analüütilised küpsised. Kasutatakse kliendi nõusolekul. Seadistatavad küpsiste seadete kaudu. 
_ga – Google Analytics; _gat_gtag_ UA_41325251_6 – Google Analytics; _gid – Google Analytics; Veebianalüüsi vahendid, mis aitavad liiklust analüüsida. 2 aastat 1 min.   24 tundi Analüütilised küpsised. Kasutatakse kliendi nõusolekul. Seadistatavad küpsiste seadete kaudu. 
_fbp – Facebook Pixel; Fr – Facebook Pixel; datr – Facebook Pixel; Wd – Facebook Pixel. Koodid, mis aitavad optimeerida reklaame, luua reklaamide jaoks sihtrühmi ja kasutada korduvturundust klientide osas, kes on veebilehel juba mingil viisil tegutsenud.   3 kuud 3 kuud 2 aastat 1 nädal Sihtküpsised. Kasutatakse kliendi nõusolekul. Võimalik seadistada küpsiste seadete kaudu. 

Google: Teavet selle kohta, kuidas Google Analytics andmeid kasutab, leiate aadressilt: https://www.google.com/policies/privacy/partners jaotisest „Kuidas Google kasutab andmeid, kui kasutate Creativity partnerite saite või rakendusi”. 

Facebook: Teavet selle kohta, kuidas Facebook (META) andmeid kasutab, leiate siit: Facebook andmepoliitika. See sisaldab ka lisateavet selle kohta, kuidas klient saab oma andmesubjekti õigusi Facebooki suhtes otse Facebooki vastu kasutada seoses teie Facebooki poolt töödeldud andmetega. 

Küpsiste kustutamine ja eelistuste muutmine 

Kui klient soovib küpsiste enda seadmesse vastuvõtmist ja salvestamist piirata keelata või juba salvestatud küpsised kustutada, saab seda teha Creativity lehel avaneval küpsiste valikuvõimaluse lehel aga ka oma seadme seadete all. 

Klient saab oma seadmega seadistada kõiki küpsiseid vastu võtma, kõigist küpsistest keelduma või kasutajat küpsise allalaadimisest teavitama. Kliendi seadme operatsioonisüsteem võib hõlmata täiendavaid küpsiste seadeid. Kui klient ei soovi, et küpsised andmeid koguksid on tal võimalik keelduda oma seadme seadete all küpsiste kasutamisest. 

Creativity veebilehel on teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele suunavaid linke. Palume arvestada, et Creativity ei vastuta nende veebilehtede sisu eest. Seega tuleb veebilehti külastades neil lehtedel kehtivate tingimustega eraldi tutvuda. 

Creativity võib ülaltoodud sätteid etteteatamata muuta, sest toimib vastavalt küpsiste kasutamist reguleerivate seaduste nõuetele ja lähtume üldiselt aktsepteeritavatest küpsiste kasutamise tavadest. 

LÕPPSÄTTED 

Käeolevate tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Creativity OÜ ja Klient kehtivatest õigusaktidest.